පොඩි ලැසිගේ සෙල්ලම් ඉවරයි. ඔහු ලගම ප්‍රභාලයෙකුට සිදුවූ දේ මෙන්න.

You might also like

Loading...