නැගෙනහිර ජැටිය විකිණීමට එරෙහිව පිටකොටුවේ බෝගහ ඉදිරිපිට භික්ෂූන් වහන්සේලා සත්‍යග්‍රයහක

You might also like

Loading...