නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්පූර්ණයෙන්ම වරාය අධිකාරිය යටතේ පවත්වාගෙන යනවා. – අගමැති | East Terminal

You might also like

Loading...