මව් පිය පදවියට සූදානම් වන පේෂල මනෝජ් හා පූර්ණිකා පලමු විවාහ සංවත්සරය සමරපු හැටි Peshala Purnika

You might also like

Loading...