මහ පොළව කම්පා කරමින් වෙන්වී ගොස්, එකට සසරින් එතෙර වූ කල්ප ගනනක ආදරය| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...