අම්මා කාමරයේ ඉන්න හැටි දැකපු පුතාට ජිවිතයම එපා වෙයි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *