ඇල්ලේ හිමිගෙන් හදිසි මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් මැච් එකේ කප් එක ගන්න කට්ටයක් දඟලනවා – දැනට නැගෙනහිර ගැන පමණයි

You might also like

Loading...