දෙවියනේ මේ වගේ දෙයක්නම් හීනෙකින්වත් වෙන් න එපා

You might also like

Loading...