නැගෙනහිර වාරය ගැටළුව අගමැති විසඳයි – අපිට බටහිර දෙන්න වෙනවා ප්‍රියාත් බන්දු කියයි

You might also like

Loading...