දෙවෙනි මනාළ මනාළියන් පිරිවරගෙන විනූ සිරිවර්ධන සැමියාගේ සුරතේ එල්ලී සාදයට පැමිණියේ මෙහෙමයි Vinu

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *