අද යුග දිවියට ගිය විනූ සිරිවර්ධන වෙඩින් එක වෙලාවේ සැමියත් එක්ක කරටි කැඩෙන්න නටපු හැටි මෙන්න.Vinu Sir

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *