වඳුරු ඇමතිකෙනෙක්, සුනඛ ඇමතිකෙනෙක් පත් කරන්න මෛත්‍රීපාලටත් එකෙන් සහනයක් දෙන්න- පා.ම. සරත් ෆොන්සේකා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *