සේනාවෙන්, මන්ත්‍ර කියමින්, දන්න ශිල්පයෙන්, සාකච්ඡාවෙන් යනාදී | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...