මගේ රස නහර වැඩ කරන්නෙ නෑ .ඇඹුල් දෙහි පැනි රසයි.බත් කනව වගේ මිරිස් කෑවත් දැවිල්ල නෑ. miracle fruit

You might also like

Loading...