අම්මා ගෙවල් වල වැඩ කරලා හම්බෙන බත් එකේ තියෙන මස් කෑල්ල හංගගෙන ඇවිල්ලා මට කවනවා| කිවින්දු චාමීර

You might also like

Loading...