ජීවත් වෙන්නේ පිටරට නම්, අදහන්නේ භූතවේශ වෙච්ච අය නම් සිංහල බෞද්ධකම ගැන ප්‍රශ්නයක් තියනවා -චම්පික

You might also like

Loading...