” මම දේශපාලනය කලා කියලා, මගේ දුව රජයෙන් ලැබෙන වරප්‍රසාද ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනිද ? ” THISSA ATTANAYAKE

You might also like

Loading...