උස් මහත් වෙච්ච ගෑනු දරුවො ඉන්න අම්මලාට යස පාඩමක් මේක. හැබැයි කොච්චර කිව්වත් වැඩක් නෑ.

You might also like

Loading...