“හීනෙකින්වත් මෙහෙම වෙන්න එපා” පිටරට දුක්බර ජීවිත ගෙවන අපේ මිනිසුන් වෙනුවෙන් අපේ කාලයෙන් බිදක්|

You might also like

Loading...