විනූ සිරිවර්ධනගේ විවාහා මංගල්‍යට සුපිරි කලා තරු රැසක් පායලා තිබුනේ මෙහෙමයි.Vinu Siriwardana Wedding

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *