නිදහස් දින සැමරුමේදී ජනපතිගෙන් සහතිකයක් – තීන්දු තීරණ ගැනීමේ දුර්වලතාවක් ?

You might also like

Loading...