”මට ගැටළුවක් නෑ ඩොක්ටර්..!! ඒත් මට මගේ අම්මයි තාත්තයි බලාගන්න ඕනේ, ”

You might also like

Loading...