නිදහසට 73 වුණාට දරුවන් තවමත් අපචාරයන්ට ලක්වෙනවා.මොකද්ද ලබපු දියුණුව – මහාචාර්ය සරත් විජේසුරිය

You might also like

Loading...