යස මහත්තතෝ, පුණ්‍ය මහත්තතෝ, කාව මහත්තතෝ, ඉර්ධි මහත්තතෝ යනාදී | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...