බුද්ධ පූජාවෙන් මහා පිනක් ලබන්න නම් මෙය ඔබ ශ්‍රවණය කල යුතුම දේශනාවක්| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...