නැවු අටක් තිබ්බ ණය නැති රටක් අපෙ පාලකයො රටට කෙලවපු හැටි

You might also like

Loading...