පාසල් නිමවී නිවස්ට්ට පැමිණ රුපවාහිනිය නැරඹීමට ගිය අයියාට සහ නංගිට සිදුවූ දේ.

You might also like

Loading...