දුන්නු කටහඩ අයේ ගන්නවනම් දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ පොලී මුදලාලී කෙනෙක්ද |Brother Charles Thomas

You might also like

Loading...