ඔබ ඇසිය යුතුම වැදගත් ධර්ම දේශනාවක්, එක බන පදයත් ජීවිතය වෙනස් කරාවි – Galigamuwe GnanadeepaThero

You might also like

Loading...