හිසේ කෙස් ගානට සිය දිවි නසා ගන්න හිතිලාත් අත පය හතරම නැතුව ඔහු ලෝකයම දින්න හැටි | ඔබට මොනාද අඩු ?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *