“මට නොසලකා හැරිය නිසා සැක හිතුනා. ඒකයි මෙහෙම දෙයක් කළේ සර්”

You might also like

Loading...