අනිච්ඡ කියලා වචනයක් නැහැ. කවුරු හරි එහෙම කියනවනම් ඒ බුද්ධ වචනය නොවේ| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...