“සංගා තමයි මම වෙනස්කලේ” වාර්තාගත ඉනිමෙන් පස්සේ ගේල් කියපු දේ..

You might also like

Loading...