පිරිතේ බලයෙන් පිහිටක් ලබන්න නම් මෙලෙස වචන උච්චාරණය කල යුතුයි | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...