අහනකොටත් පුදුම’ඇත්තද කියලත් සැක හිතෙන දන්දීමෙන් ලැබෙන මහා සැප සම්පත්|Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...