එදිනෙදා භාවිතයට බලවත් ආරක්ෂක ගාථාවක් සහ විපත් ඉදිරියේ ආරක්ෂක මග – Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...