සල්ලි නැතුව වට්මෝ ගෙනාපු, අපි ලෝක ශූරයෝ කරපු මගේ සැලසුම අද කුණු කූඩයේ. Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...