ඒක කියවලා තේරුම් ගන්න පුලුවන්නම් අපි අහවල් එකකටද ත්‍රීවීල් දුවන්නේ

You might also like

Loading...