බන්දුල තායිලන්තයේ ගිය කතා කියන්නම්-පෞද්ගලික හුටපට නිසා පාර්ලිමේන්තුවේදී බන්දුල-කිරිඇල්ල ගැටෙයි

You might also like

Loading...