මව් පදවියට සැරසෙන ප්‍රමුදි,ඉපදෙන්නට ඉන්න කිරි කැටියා වෙනුවෙන් පවත්වපු අපූරු සාදය Pramu Karunarathne

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *