තනි බොරුවක් මේක කරන්නේ, විමල් සහ පොහොට්ටුව සෙල්ලමට මේ බෙදිලා ගහගන්නේ රටේ ඇත්ත ප්‍රශ්නය වහගන්න-නලින්

You might also like

Loading...