කට්ටිය හෝ හෝ ගාද්දි සජිත් වංචා සියල්ල පාර්ලිමේන්තුවට කියයි – කට්ටියට කටඋත්තර නැති වෙයි

You might also like

Loading...