පුතා මිය යන මොහොතේ ඒ බව මනෝ සන්ඥාවකින් මවට දැනුම් දීපු හැටිග හරිම පුදුමයි නේද?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *