අනුර ටයිල් ගැසට් පාර්ලිමේන්තුවේදි අදියි – ආනයන පාලක ඉන්නේ අගමැතිට උඩින් ද යටින්ද ? ඔව්ද, නැද්ද ?

You might also like

Loading...