කඩවත ප්‍රදේශය උණුසුම් කරමින් තවත් ප්‍රභලයින් දෙදෙනෙකුට සිදුවූ දේ මෙන්න

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *