විදෙස්ගත ශ්‍රමික නිවෙස් නිරෝධායනයට මොකද වුනේ? ශ්‍රමික නිවසක ගෑස් ලීක් – අයෙක් මරුට- ඉතාලිය අවදානම්

You might also like

Loading...