2010දී මීට වඩා බලයක් තිබ්බා මහින්ද පරද්දලා මැදමූලන ගෙදර උළුවස්සේ එල්ලිලා කතා කරන තත්වයට අපි පත්කලා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *