මේ ඉන්නේ අමු හොරෙක්, ඩොලර් මි. 54ක් නැති කලා, නංගිලා දාපු සෙල්ලම් රටම දන්නවා- අනුර-කබ්‍රාල් ගැටෙයි

You might also like

Loading...