“දරු පැටව් හදන්න පරක්කු වෙන්න එපා”යුගදිවියට එළඹුනු දිනක්ෂිට මාධවී ඇන්තනි දුන්නු ඔවදන.Madavee Anthony

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *