”මම පඳුරු අස්සේ, ලැට්එකේ, බාත්‍ රූම් එකේ හැමතැනම කරලා තියෙනවා”බුකියේ කුණුහරුප කි‍යූ ගෑණිට වැඩවරදී!

You might also like

Loading...